Utbrenthet / utslitt

Utbrenthet defineres ofte som en langvarig arbeidsrelatert stressreaksjon, som vanligvis gir både psykiske og fysiske plager. I mange tilfeller er dette resultatet av en prosess som har pågått i flere år og som vanligvis begynner med tretthet, spenningstilstander og muskelsmerter. Utbrenthet er en normal reaksjon på stress og ikke en egen diagnose. Det finnes ingen klar definisjon på hva utbrenthet er. Derfor er det heller ikke mulig å si noe om hvor vanlig det er.

Ifølge en artikkel som ble publisert i Dagbladet i 2002, var det den gang 350.000 nordmenn, altså 15 prosent av alle arbeidstakere, som hevdet at de var utbrente. Andre kilder mener at det er vanskelig å finne noe sikkert tall på hvor mange som er utbrente. Det er også flere tilstander som kan minne om hverandre. Utbrenthet, depresjon og kronisk utmattelsessyndrom er tre tilstander som har mange fellestrekk.

Årsaker og risikofaktorer

Typisk for de som er utbrente, er at de føler seg fysisk, følelsesmessig og mentalt utslitte, blant annet på grunn av lang tids krevende jobbsituasjon. Får du aldri gjort nok, eller føler du at det ikke blir bra nok? Klarer du ikke å glede deg over noe lenger? Kanskje er det på tide å lære seg å sette grenser.

Du kan være i fare for å bli utbrent dersom du:

 • Identifiserer deg sterkt med jobben og mangler balanse mellom jobb og privatliv
 • Prøver å være alt for alle
 • Å være yngre arbeidstaker/ny i jobben
 • Unnvikelse – bruk av for eksempel rusmidler, medikamenter eller mat for å mestre situasjonen.
 • Mangel på kontroll. At du ikke har mulighet til å påvirke avgjørelser som påvirker arbeidet ditt.
 • Uklare jobbforventninger.
 • Dysfunksjonell dynamikk på f.eks arbeidsplassen (for eksempel mobbing).
 • Hvis dine verdier ikke stemmer overens med de som arbeidsplassen din fremmer.
 • Hvis jobben du har ikke passer med dine interesser og kvalifikasjoner.
 • Ubalanse mellom jobb og fritid.
 • Risikofaktorer behøver ikke kun å være knyttet til arbeidsrelatert stress. Livsstilsfaktorer kan også virke inn.
 • Lange arbeidsdager, lite søvn og lite trening.
 • Lite støtte fra andre.
Uoverstigelige hindringer

Det ser ut som det har vært en økning i antallet utbrente i løpet av de siste årene. Mange mener at utbrenthet kan forekomme i alle yrker der du som yrkesutøver har følelsesmessig og sosialt nær kontakt med andre mennesker. I en svensk studie fra 2010, fant forfatterne at flere kvinner enn menn led av utbrenthet. Dette gjaldt særlig i aldersgruppen 35-44 år. Hos begge kjønn ble andelen utbrente lavere med alderen. Krav og kontroll på arbeidsplassen, samt jobbusikkerhet var knyttet til utbrenthet.

Hos kvinner var viktige faktorer utdanningsnivå, sosioøkonomisk posisjon og skifte av jobb viktige momenter. At det er høyere nivå av utbrenthet hos kvinner, er delvis forklart med mer ufordelaktige arbeidsvilkår og faktorer knyttet til livssituasjon. Tiltak for å utjevne kjønnsforskjell ved utbrenthet bør sannsynligvis fokusere på å forbedre både arbeidsforhold og sosioøkonomiske vilkår for kvinner, konkluderer forfatterne.

Når man beskriver utbrenthet, er det tre begreper som er sentrale:

 • Følelsesmessig utmattelse
 • Følelsesmessig distansering
 • Redusert personlig yteevne

Andre typiske kjennetegn er at du føler deg veldig trøtt og sliten når du er på jobb og når arbeidsdagen er over. Du har mistet arbeidsgleden, er fysisk sliten og orker ikke å gjøre så mye som før på fritiden.

På jobb har du kanskje samarbeidsproblemer med kolleger eller kunder/klienter, du er mindre tålmodig og blir lettere irritert på dem. Du må kjempe for å komme deg på jobb, og det er tungt å sette i gang med arbeidet når du er der. Du synes at du møter uoverstigelige hindringer på jobb, og du føler at du aldri har nok energi til å være produktiv nok og føle deg fornøyd med det du gjør.

Andre tegn kan være:

 • Hodepine, anspente muskler, trykk over brystet, hjertebank, kvalme, øresus eller svimmelhet.
 • Forandret søvnmønster – du sover mer eller mindre enn før.
 • Forandret appetitt.
 • Problemer med mage/tarm
 • Du bruker mat, alkohol, medikamenter eller lignende i håp om å føle deg bedre eller ikke føle noe når du er på jobb.
 • Du blir lett syk.
 • Fremmedgjøring av jobbaktiviteter.
 • Tretthet og slitenhet på jobb og når arbeidsdagen er over.
 • Tap av arbeidsglede. Negativ eller frustrert i forhold til arbeidet du gjør, arbeidsplassen og kollegaer.
 • Fysisk slitenhet. Orker ikke gjøre mye på fritiden.
Psykologiske faktorer?

Tidligere mente man at utbrenthetstilstander særlig rammet mennesker i hjelpeyrker og søkelyset ble rettet mot karakteristiske trekk ved disse yrkene. Nå brukes begrepet utbrenthet mer generelt og kobles gjerne til tidsåndens effektivitets- og karrierekrav. Forklaringsmodellene har hovedsakelig lagt vekt på ytre forhold som arbeidsmiljø og samfunnsforhold. Etter hvert har man så vidt begynt å skule noe til mulige psykologiske forklaringer. Hvorfor blir noen mennesker lettere offer for et grådig næringsliv enn andre? Har vi å gjøre med noen individuelle sårbarhetsfaktorer og hvilke kan eventuelt disse være? Dette er det foreløpig forsket lite på og vi mangler dokumentasjon.

Ny jobb?

For å bli bedre må du først skjønne hvorfor du ble utbrent. Vanlige årsaker til utbrenthet kan være at du føler du ikke har kontroll på når du jobber, hvilke oppdrag du skal ta og mengden arbeid. Det kan også dreie seg om konflikter på jobben og samarbeidsproblemer, at du blir stresset av å ha mye ansvar, eller at du er bekymret for om du gjør en bra nok jobb. Det kan også være at dine verdibegrep og bedriftens verdibegrep ikke stemmer overens, eller at du har veldig mye eller monotont arbeid. Det er ikke uvanlig at den som blir utbrent, er svært idealistisk, samvittighetsfull og pliktoppfyllende. Problemet er da ofte at ambisjonene, idealene og forventningene du har til deg selv er for store.

Hvis du føler deg utbrent, er det viktig at du tar kontakt med legen din og diskuterer dette. I noen tilfeller vil legen kanskje råde deg til å finne en annen jobb. Andre ting som er viktig for å unngå å bli utbrent, er å sette grenser, ta pauser og lytte til kroppen. 

Les mer om utbrenthet på nhi.no. 

Jeg har personlig erfaring med dette. Det er flere og flere unge mennesker som i dag blir utbrent/utslitt uten at dette er kjent i helse-Norge. Symptomene som debuterer først kan ofte være ryggsmerter, mageproblemer, hodepine e.l. Man blir ofte en slags ”kasteball” i helsevesenet med utallige undersøkelser hvor de fleste konkluderer med at du ikke er syk. Det er mange likheter med M.E-diagnosen og det er viktig at dette undersøkes.

Noen søker hjelp hos psykiatriske sykepleiere eller gestalt psykoterapi og får mange gode råd her. Et annet viktig område er trening og helse. Man må ofte begynne på ”nytt” med treningen, starte på et lavt nivå for så å bygge seg opp igjen. Dette er noe fysioterapeuten kan hjelpe deg med og veilede deg i. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Scroll to top